PRIVACYSTATEMENT WEBKEURMERK.COM

U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. Gegevens onderneming en website

WebKeurmerk.com is een handelsnaam van de vennootschap onder firma HJ services vof, gevestigd te Kampen, Aria 60, 8265 RP. De ondernemingingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51918110, WebKeurmerk.com is eigenaar van de website www.webkeurmerk.com.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

WebKeurmerk.com gaat zorgvuldigom met gegevens van klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. WebKeurmerk.com houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Klanten kunnen altijd en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

3. Klantgegevens

In het kader van de dienstverlening legt WebKeurmerk.com klantgegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden deze gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat WebKeurmerk.com verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. WebKeurmerk.com zal in deze gevallen echter alleen gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. WebKeurmerk.com gebruikt klantgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen klantgegevens gebruikt worden om klanten te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van WebKeurmerk.com en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht WebKeurmerk.com rekening te houden met de voorkeuren van de klant. Indien de klant daar geen prijs op stelt, kan dit worden gemeld aan WebKeurmerk.com.

4. Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan WebKeurmerk.com de inrichting van de website optimaliseren. De website van WebKeurmerk.com maakt tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. WebKeurmerk.com maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

5. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website van WebKeurmerk.com verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat WebKeurmerk.com geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Dit geldt ook voor bij WebKeurmerk.com aangesloten bedrijven die het keurmerk van WebKeurmerk.com voeren. WebKeurmerk.com aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij WebKeurmerk.com er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal WebKeurmerk.com die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van WebKeurmerk.com gelden. WebKeurmerk.com raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

6. Beveiliging gegevens

WebKeurmerk.com respecteert de privacy van iedere geregistreerde klant en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van WebKeurmerk.com. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van WebKeurmerk.com, voor zover dat op grond van hun functie noodzakelijk is. WebKeurmerk.com spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. WebKeurmerk.com is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan WebKeurmerk.com.

7. Toepasselijk Recht

Op deze website en het privacystatement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen op grond van of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van WebKeurmerk.com, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

WebKeurmerk.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update. 

U bevindt zich hier: Home