Reglement webondernemer webkeurmerk.com

Door het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst met WebKeurmerk.com verklaart het aangesloten bedrijf zich te houden aan het hieronder staande “Reglement WebKeurmerk.com" 

 
Artikel 1: Algemeen 
1. WebKeurmerk.com is een privaatrechtelijk keurmerk en de handelsnaam van de vennootschap onder firma HJ services vof., gevestigd te Kampen, Aria 60, 8265 RP en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51918110.  WebKeurmerk.com heeft als doel Klanten (zowel consumenten als niet-consumenten) te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels/webondernemingen. Daarnaast heeft WebKeurmerk.com als doel haar gecertificeerde Webondernemers op allerlei terreinen te faciliteren en te ondersteunen.
2. De bij WebKeurmerk.com gecertificeerde ondernemers(hierna te noemen “Webondernemers”) voeren het Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com. Dit betekent dat de aangesloten Webondernemer tot dat moment zich contractueel onder meer via dit reglement heeft vastgelegd tot naleving van het Keurmerk van WebKeurmerk.com.
3. WebKeurmerk.com publiceert op zijn website een overzicht van de Webondernemers die toestemming van WebKeurmerk.com hebben gekregen voor het gebruik van het Keurmerk-logo. 
4. Iedere Webondernemer welke aangesloten is bij de WebKeurmerk.com organisatie, committeert zich aan dit "Reglement Webondernemer WebKeurmerk.com" en zal deze onvoorwaardelijk naleven. 
5. De Webondernemer houdt zich altijd aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor wetgeving met betrekking tot het consumentenrecht en de privacy. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumentenkoop, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid, misleidende reclame, regels met betrekking tot de koop op afstand en de wettelijke regelingen van bescherming van de privacy.
6. Klanten dienen op een correcte en eerlijke manier behandeld te worden.
 
Artikel 2: Bedrijfsinformatie
1. Iedere aangesloten Webondernemer stelt haar bedrijfsinformatie ter beschikking voor publicatie op WebKeurmerk.com. De Webondernemer moet daarnaast op een toegankelijke plaats op zijn website alle contactmogelijkheden vermelden (telefoonnummer, faxnummer, postadres, plaats van fysieke vestiging en e-mailadres). Hierbij vermeldt de Webondernemer ook zijn inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en btw-nummer.
2. Aangesloten Webondernemingen zijn verplicht op normale werktijden telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor de Klant. De Webondernemer geeft hierbij aan gedurende welke tijden zijn klantenservice bereikbaar is.
3. Bij de totstandkoming van een overeenkomst met een Klant dient een Webondernemer ook haar identiteit te vermelden. Hierbij wordt bedrijfsnaam, vestigingsadres en Kamer van Koophandel nummer vermeld. 
4. De Webondernemer mag op geen enkele wijze een band hebben met WebKeurmerk.com in die zin dat sprake is van enig dienstverband of andere vorm van zeggenschap. Anders dan de jaarlijkse bijdrage worden door de Webondernemer mag op geen enkele wijze een band hebben met WebKeurmerk.com in die zin dat sprake is van enig dienstverband of andere vorm van zeggenschap. 
 
Artikel 3: Persoonsgegevens en privacy 
1. Gebruik van persoonsgegevens dient te worden gedaan met uiterste zorgvuldigheid. Hierbij houdt de Webondernemer zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Klanten die hun e-mail adres geven, dienen op de hoogte gehouden te worden wat hier mee gebeurd. E-mail adressen mogen gebruikt worden voor het tot stand komen van een transactie. Voor commerciële doeleinden als reclame en of een nieuwsbrief dient de Klant zelf de keuze te maken, al dan niet haar e-mail adres hiervoor beschikbaar te stellen. 
3. Bij aangeven van de Klant dat deze het niet wenselijk vind om via e-mail, telefoon of per post commerciële informatie te ontvangen, dient de Webondernemer dit te respecteren.
4. Indien een bedrijf telefonisch contact zoekt met een commercieel doel dient men dit doel duidelijk kenbaar te maken. Bij het niet wenselijk vinden van dergelijk gesprek door de Klant, dient dit gesprek afgebroken te worden. 
5. Webondernemers dienen kenbaar te maken hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. 
6. De Webondernemer biedt de Klant de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De Webondernemer vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting.
7. De Webondernemer maakt duidelijk waar en op welke wijze de Klant de door hem geregistreerde gegevens kan inzien en desgewenst kan corrigeren of verwijderen.
8. De Webondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie.
 
Artikel 4: Herroepingsrecht
1. Bij een op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen de Webondernemer en een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna te noemen Consument) is het herroepingsrecht van toepassing. Een Consument kan de overeenkomst zonder opgave van reden herroepen binnen zeven (7) werkdagen. Deze periode gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Hierbij heeft de Consument recht op teruggave van het al betaald bedrag. 
2. De rechtstreekse kosten voor de retourzending, zijn voor rekening van de Consument. Andere kosten mogen niet berekend worden. 
3. Het terug betalen van bedragen aan de Consument, dient binnen dertig (30) dagen na het herroepen plaats te vinden. 
4. De termijn bij zaken gaat in op de dag na ontvangst van de zaken. Bij diensten gaat de termijn in op de dag van afsluiten van de overeenkomst, of wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Bij het niet voldoen aan deze schriftelijke bevestiging geldt een termijn van drie (3) maanden. 
5. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn zaken/diensten:
die door de Webondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument; 
die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
die snel kunnen bederven of verouderen; 
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; 
waarbij sprake is van logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 5: Levering en algemene voorwaarden
1. Iedere Webondernemer zal een leveringstermijn van maximaal dertig (30) dagen in acht nemen. 
2. Mocht, door welke reden dan ook, de leveringstermijn niet gehaald worden, dient een Webondernemer dit kenbaar te maken. In overleg met de Klant kan de levertermijn verlengd worden. 
3. Klanten kunnen na overschrijding van de levertermijn de overeenkomst kosteloos ontbinden. 
4. Betalingen die door de Klant al gedaan zijn worden bij het niet nakomen van levering binnen de levertermijn, worden binnen dertig (30) dagen terugbetaald. 
5. Een Webondernemer dient algemene voorwaarden te hanteren. Deze moet tenminste gelijk zijn aan de Algemene Voorwaarden WebKeurmerk.com. 
6. Klanten moeten in het bestelproces van de Webondernemer de algemene voorwaarden van de Webondernemer kunnen opslaan alvorens akkoord te gaan met de inhoud hiervan. 
7. De Webondernemer die gebruik maakt van algemene voorwaarden zorgt ervoor dat bij het sluiten van een overeenkomst deze voorwaarden beschikbaar worden gesteld. De tekst van de voorwaarden is integraal op de website van de Webondernemer opgenomen en dient bij het bestelproces voor akkoord aangevinkt en opgeslagen te kunnen worden.
8. De algemene voorwaarden zijn in het Nederlands gesteld. Wanneer de Webondernemer zich ook richt op buitenlandse Klanten zal de Webondernemer ervoor zorgen dat de voorwaarden minimaal ook in de Engelse taal beschikbaar is.
9. De Webondernemer die gebruik maakt van algemene voorwaarden, zal geen beroep doen op deze algemene voorwaarden in overeenkomsten met Consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de Consument of het bepaalde in dit reglement. Dit betekent onder meer dat de gebruikte algemene voorwaarden niet op grond van de wet of jurisprudentie onredelijk bezwarend zijn.
 
Artikel 6: Promotie en reclame
1. Webondernemers die op hun website advertenties plaatsen van derden, zullen dit duidelijk aan geven. De indruk mag niet gewekt worden dat zaken of diensten van deze derden ook vallen onder het Keurmerk van WebKeurmerk.com.
2. Alle reclame en promotionele activiteiten van de Webondernemer mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code en Nederlandse wetgeving. 
 
Artikel 7: Bestelprocedure en elektronische communicatie
1. Iedere Webondernemer  geeft bij het aanbod duidelijk aan hoe een overeenkomst voor een zaak of dienst tot stand komt. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (waaronder BTW), verpakkings- of verzendkosten.
2. De aangeboden zaken of diensten worden door de Webondernemer duidelijk omschreven, bijvoorbeeld met afbeeldingen.
3. Indien er sprake is van beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
4. De Webondernemer vermeldt op zijn website op duidelijke en transparante wijze de leveringstermijnen die van toepassing zijn op het aanbod.
5. Bij iedere overeenkomst dient een bevestiging plaats te vinden over de betreffende zaak of dienst en de daarvoor geldende prijs. Naar aanleiding van deze bevestiging wordt de overeenkomst gesloten met een actieve handeling door de Klant.
6. De Webondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 
Artikel 8: Betalingen 
1. De Webondernemer geeft aan op welke wijze de Klant kan betalen samen met duidelijke instructies over de mogelijkheden van betaling.
2. De Webondernemer zal met de zaken en diensten die geleverd worden een factuur sturen.
3. Bij overeenkomsten waarbij de Klant een bedrag heeft vooruitbetaald, geldt bij het ontbinden van de overeenkomst een terugbetaalperiode van maximaal dertig (30) dagen.
4. De Webondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie
 
Artikel 9: Garanties
1. De Webondernemer maakt in zijn aanbod duidelijk of er sprake is van een garantie, welke voorwaarden daarbij gelden en wie de garantie verstrekt.
2. De Webondernemer vermeldt dat de garantievoorwaarden de rechten van de Consument zoals die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst, niet aantasten.
 
Artikel 10: Grensoverschrijdende transacties 
1. Bij transacties met Klanten buiten de Nederlandse grens dient duidelijk kenbaar gemaakt te worden welk recht van toepassing is. 
2. Bedrijven dienen duidelijk te omschrijven of het recht van de vestigingsplaats van het bedrijf geldt of de woonplaats van de Klant. 
3. Bij niet aangeven van de plaats van toepasselijk recht, is het recht van het land waarin de Klant gevestigd is van toepassing. 
 
Artikel 11: Klachtenbehandeling en toepasselijk recht
1. De Webondernemer heeft een eenvoudige klachtenprocedure voor zijn klanten. De Webondernemer legt op zijn website uit hoe deze klachtenprocedure werkt en hoe een klacht kan worden ingediend.
2. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een klacht dient een bedrijf met een passende oplossing te komen. 
3. De Klant kan eventuele klachten ook via het klachtenformulier op de contactpagina kenbaar maken aan WebKeurmerk.com. De Webondernemer zal aan WebKeurmerk.com volledige medewerking verlenen bij het oplossen van het geschil middels de klachtenregeling van WebKeurmerk.com..
4. De klacht kan altijd worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
5. Indien de Webondernemer is aangesloten bij een geschillencommissie, verplicht de Webondernemer zich om mee te werken aan de beslechting van geschillen door deze geschillencommissie en nakoming van het daaruit voortvloeiend bindend advies.
6. Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende of gevestigde Klanten is het Nederlands recht van toepassing. De Webondernemer onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant of van de vestigingsplaats van de Webondernemer. 
 
Artikel 12: Gebruik Keurmerk/Logo Webkeurmerk .com
1. Een Webondernemer kan na een aanvraag het recht worden verleend tot het gebruik van het Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com indien aan alle voorwaarden van WebKeurmerk.com is voldaan. 
2. WebKeurmerk.com kan een aanvraag voor het Keurmerk weigeren, wanneer WebKeurmerk.com van mening is dat acceptatie van de Webondernemer in strijd is met de wet en/of dit reglement.
3. Als een aanvraag is afgewezen kan een potentiële Webondernemer op ieder gewenst moment een nieuwe aanvraag indienen. De aanvraag wordt getoetst aan de hand van de opgegeven gegevens en de inhoud van de website van de aanvrager. Na het onderzoek wordt de aanvrager geïnformeerd over de beslissing. Na goedkeuring zal de Webondernemer regelmatig opnieuw worden onderworpen aan een onderzoek, controle en eventuele herbeoordeling.
4. Indien de Webondernemer de voorwaarden op de site wijzigt en deze van invloed kunnen zijn op het recht het logo te voeren worden direct aan het Webshop Keurmerk ter goedkeuring voorgelegd
5. Het Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com mag alleen gebruikt worden indien betreffend bedrijf is gecertificeerd en de lidmaatschapsgelden heeft voldaan. 
6. Ieder Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com wordt voorzien van een link naar WebKeurmerk.com en wordt duidelijk op de betreffende website geplaatst.
7. Bij onrechtmachtig gebruik wordt gesommeerd tot verwijdering. Bij het uitblijven van verwijdering zullen gerechtelijke stappen volgen. 
8. Indien een Webondernemer meerdere webwinkels exploiteert, zullen deze webwinkels afzonderlijk gekeurd te worden. Binnen het lidmaatschap kunnen tot en met vijf (5) webwinkels worden gecertificeerd. Deze webwinkels dienen echter door hetzelfde bedrijf geëxploiteerd te worden.
9. De Webondernemer mag op geen enkele wijze de indruk wekken dat het gebruik van Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com een oordeel of aanbeveling door WebKeurmerk.com inhoudt over de aangeboden zaken, diensten en (klanten)service van de Webondernemer.
10. Het Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com mag naast op de website ook op promotiemateriaal of andere (reclame-)uitingen worden geplaatst zolang het logo op geen enkele wijze wordt gewijzigd en verband houdt met de aangesloten webwinkel. Indien Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com door de Webondernemer wordt gebruikt, dient deze altijd leesbaar, duidelijk en scherp te worden afgebeeld. 
11. WebKeurmerk.com kan als keurmerkverlener de Webondernemer schorsen en/of het recht tot het gebruik van het Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com met onmiddellijke ingang ontzeggen in het geval er sprake is van misbruik en/of het niet naleven van dit reglement en/of de wet. Deze mededeling kan door WebKeurmerk.com per e-mail worden gedaan waarna een bevestiging van de Webondernemer wordt verwacht. De Webondernemer is dan verplicht binnen achtenveertig (48) uur na sommatie het Keurmerk/Logo van WebKeurmerk.com van de website te verwijderen op straffe van een dadelijk opeisbare boete van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per dag dat deze overtreding voortduurt. 
 
Artikel 13: Slotbepalingen
1. Wanneer sprake is van wijzigingen in dit reglement wordt op de website van WebKeurmerk.com melding gemaakt van de datum van de wijzigingen. 
2. Indien sprake is van voor de Webondernemer(s) ingrijpende wijzigingen wordt een overgangsperiode van twee (2) maanden ingesteld en wordt de Webondernemer(s) per e-mail of brief geïnformeerd. Indien de Webondernemer de wijziging niet accepteert is de Webondernemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.
3. Op dit reglement is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
4. Alle geschillen betrekking hebbende op dit reglement, zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet in Nederland bevoegde rechter.
5. Voormelde bepalingen zijn ook van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
U bevindt zich hier: Bedrijven Regelement